โรงพิมพ์

แหล่งค้นหาโอกาสลงทุน

  1. มีพื้นฐานมาจากสิ่งที่คุณมีความรู้ มีประสบการณ์  ในการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ประจำ
  2. มองหาโอกาสที่เป็นไปได้ในทางธุรกิจ ที่เกิดจากความต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังปรารถนา
  3. มนุษย์เราถ้าได้อ่านมากขึ้นจะช่วยทำให้หูตากว้างไกล
  4. ศึกษาสถิติการนำเข้าสินค้าบางประเภทที่มีอันดับสูง
  5. แหล่งข้อมูลที่จะหาได้อีกทางหนึ่ง คือ งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล
  6. ศึกษาจากข้อได้เปรียบทางด้านวันถุดิบชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย
  7. ผลงานศึกษาวิจัยของหน่วยงานของรัฐ
  8. ศึกษาดูงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการสินค้า
  9. ขอแนวความคิดและคำปรึกษาแนะนำจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *