โรงพิมพ์

การตั้งราคาขายของสินค้า

ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจหลักพื้นฐานทางจิตวิทยาการตลาดที่กล่าวถึง ผู้บริโภคซึงส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าโดยยึดหลักราคาเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ ดังนั้น การตั้งราคาซึ่งมีวิธีการหลาย รูปแบบ แต่โดยพื้นฐานแล้วจะใช้ต้นทุนสินค้า รวมกันต้นทุนการจัดการ และกำไรแล้วจึงออกมาเป็นราคา โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *