โรงพิมพ์

หน่วยงานรัฐหน่วยใดที่ให้บริการ

คำว่าหน่วยงานรัฐในที่นี้หมายถึงหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐที่ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ หรือพัฒนากิจการของผู้ประกอบการ หน่วยงานตามนัยที่กล่าวมานี้กระจายกันอยู่ภายใต้สังกัด หรือภายใต้การกำกับของกระทรวงต่างๆ หลายกระทรวง ซึ่งในที่นี้จะหยิบยกมาเสนอเฉพาะหน่วยงานหลักๆ ที่เกี่ยวข้องมากๆเท่านั้น อันได้แก่

กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันไทย-เยอรมัน

สถาบันอาหาร

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถาบันยานยนต์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันวิจัยอ้อยและน้ำตาลทราย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

กระทรวงการคลัง มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

กระทรวงพาณิชย์ มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

กรมส่งเสริมการส่งออก

กรมการค้าภายใน

กรมการค้าต่างประเทศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมประชาสงเคราะห์

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงเกษตรและสหกร์ มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

กองควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสัตว์น้ำ (กรมประมง)

สำนักนายกรัฐมนตรี มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *