โรงพิมพ์

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุน

การเปิดเสรีทางการค้าอาจทำให้ประเทศผู้ส่งออกบางประเทศใช้วิธีการทุ่มตลาดในราคาต่ำ หรือให้การอุดหนุนจนทำให้อุตสาหกรรม โรงพิมพ์ ในประเทศ ผู้นำเข้าได้รับความเสียหาย ในกรณ๊นี้ WTO ยอมให้ประเทศผู้นำเข้าเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (AD : Anti- dumping Duty) หรือตอบโต้การอุดหนุน (CVD : Countervailing Duty) ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *